TĂNG THÀNH VIÊN NHÓM TELEGRAM

ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Kéo mem telegram tụt rất nhiều.
*: Loại kéo mem Random là loại kéo mem toàn thế giới.
*: Ko đổi link nhóm khi đang chạy.